Regulamin

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.01.2020.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym homero.pl (dalej: „ Strona ” lub „ Witryna ”) jest: ELJOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Wola Batorska 747, 32-007 Wola Batorska , zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394282, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze REGON: 121847518, NIP : 5130226633, o kapitale zakładowym i wpłaconym 100 000,00 zł (dalej: „ Usługodawca ”).

1.2. Usługodawca prowadzi w ramach Serwisu sklep internetowy (dalej: „ Sklep ”), który oferuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy Regulamin (dalej również: „Regulamin  ). W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. 2019 poz. 123).

1.3. Sklep jest serwisem internetowym, za pośrednictwem którego Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów i produktów. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe oraz system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, wymagań technicznych (minimalne wymagania techniczne jakie muszą być spełnione w celu współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, tj. (1) komputer , laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku aplikacji – urządzenie mobilne) (2) dostęp do poczty elektronicznej (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej , Opera w wersji 12.0 i nowszej, Google Chrome w wersji 23.0 i nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5)włączona obsługa Cookies i Javascript w przeglądarce w przypadku korzystania z aplikacji ; (6) system operacyjny urządzenia mobilnego: Android w wersji 5.0. lub nowszy lub iOS w wersji 10.0 lub nowszej, (7) urządzenie mobilne z kamerą i usługą geolokalizacji (GPS). Aby złożyć zamówienie, Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail oraz, w niektórych przypadkach, klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające prawidłowe wypełnienie formularzy online);

1.4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego, usług elektronicznych lub zawierających umowy rezerwacji (z wyjątkiem tej części Regulaminu, która skierowana jest wyłącznie do Konsumentów).

1.5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna w celu założenia konta lub złożenia zamówienia przez Klienta.

1.6. Informacje prezentowane w Serwisie lub, w przypadku możliwości składania tam zamówień, za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość e-mailowe potwierdzenie zamówienia stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, wysyłane przez Usługodawcę do Klientów, a nie oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

1.7.Kupującym towarów oferowanych w Sklepie jest (1) osoba fizyczna lub działająca za pośrednictwem osoby upoważnionej, (2) osoba prawna, (3) osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, której treść umowy wskazuje, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikająca w szczególności z przedmiotu jej działalności gospodarczej, udostępniona na podstawie przepisów Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub (4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli Klientem jest osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zobowiązuje się do uzyskania prawnie skutecznej zgody swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy oraz do okazania takiej zgody na każde żądanie Usługodawcy. Co do zasady jednak umowy zawierane w Serwisie są umowami powszechnie zawieranymi w drobnych, codziennych sprawach.

(dalej: „ Klient ”).

1.8. Klient będący osobą fizyczną składającą w Sklepie zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zwany jest dalej „ Konsumentem ”.

1.9. Przeglądanie zawartości serwisu nie wymaga podania żadnych konkretnych danych, w szczególności założenia konta w Serwisie. Konto to oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, umożliwiający korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do konta poprzez podanie loginu i hasła. Klient loguje się do swojego konta po dokonaniu rejestracji w Serwisie. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do dostawy produktów, śledzenie statusu zamówień oraz dostęp do historii zamówionych produktów.

1.10 . Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem e-mail sklep@homero.pl.

§ 2. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

2.1 . Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się poprzez zawarcie umowy sprzedaży drogą elektroniczną. Umowa sprzedaży zostaje zawarta poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i potwierdzenie jego otrzymania przez Usługodawcę. Umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, polegająca na sprzedaży przez Usługodawcę towaru wskazanego w zamówieniu, za cenę powiększoną o wszelkie opłaty dodatkowe, w tym koszty przesyłki, zawierana jest przez Internet;

2.2 . Przedmiotem umowy sprzedaży mogą być towary prezentowane w Serwisie i oferowane przez Sklep w chwili składania zamówienia. Sklep oferuje nowe produkty, nowe produkty z wadami oraz nowe spersonalizowane produkty.

2.3. Ceny produktów oferowane przez Sklep są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są określone w momencie składania zamówienia.

2.4. Zamówienia złożone przez Konsumentów będą realizowane po cenach obowiązujących w dniu złożenia zamówienia, widocznych na zdjęciu lub opisie produktu. Ceny towarów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie należne podatki. Zamówienia złożone przez innych Klientów niebędących Konsumentami (w szczególności zawierające numer NIP i/lub dane identyfikujące firmę) będą realizowane po cenach podanych przez Sklep w potwierdzeniu zamówienia.

2.5. Sklep prowadzi sprzedaż swoich towarów na terenie Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.

2.6. Usługodawca za pośrednictwem swojego Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym homero.pl nie prowadzi sprzedaży hurtowej towarów. W przypadku zamiaru złożenia zamówienia na dużą ilość towaru lub jego wysoką wartość prosimy o wcześniejszy kontakt z Usługodawcą, o którym mowa w § 1. pkt 1.8 Regulaminu. Zamówienia złożone z naruszeniem warunków, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie będą potwierdzane przez Usługodawcę. W przypadku chęci nawiązania współpracy handlowej z Usługodawcą w zakresie sprzedaży hurtowej zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Usługodawcą w sposób wskazany w § 1. pkt 1.8 Regulaminu.

2.7. Zamówienia złożone w Sklepie nie podlegają łączeniu, w szczególności poprzez łączenie odrębnych zamówień w ramach jednej wysyłki.

2.8. Nie ma możliwości łączenia lub układania kodów rabatowych razem lub z innymi promocjami (działa tylko na produktach w pełnej cenie).

2.9. Zamówienia z obowiązkiem zapłaty nie podlegają edycji.

§ 3. ZAREJESTRUJ SIĘ W SERWISIE

3.1. Zamówienia można składać również bez uprzedniej rejestracji w Serwisie.

3.2. Rejestracja konta przez Użytkownika wymaga podania w formularzu rejestracyjnym dostępnym w Serwisie następujących informacji: login, adres e-mail i hasło, dane niezbędne do realizacji zamówień, opisane w § 4 ust. 2 Regulaminu, potwierdzenie Regulamin i kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”. Warunkiem udanej rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności.

3.3. Po rejestracji Użytkownik otrzymuje konto, które umożliwia identyfikację działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie, w tym składanie zamówień w Sklepie. W ramach utworzonego konta Klient ma możliwość dodania awatara, który będzie wyświetlany na jego koncie, a także dodatkowych danych, które są dobrowolne, np. informacje o adresach dostawy i ewentualnie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT .

3.4. Dostęp do konta możliwy jest po podaniu loginu i hasła przypisanego do danego konta. Hasło musi być utrzymywane w tajemnicy i chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

3.5. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy usunięcie konta w każdej chwili poprzez wysłanie stosownego żądania na adres Usługodawcy sklep@homero.pl. Usunięcie konta nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień, które zostały potwierdzone przez Usługodawcę (umowa została zawarta, co nie wyłącza prawa do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w Regulaminie).

3.6. Usługa prowadzenia konta w Serwisie wykonywana jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.

§ 4. ZAMÓWIENIA

4.1. Zamówienie jest formą oświadczenia złożonego przez Klienta w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i funkcji Serwisu o zawarciu umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów spośród aktualnie dostępnych w Sklepie i prezentowanych w Serwisie za cenę, która jest suma cen wybranych towarów i kosztów dostawy.

4.2. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta za pośrednictwem Serwisu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4.3. Wybór towarów do zamówienia odbywa się poprzez dodanie ich do listy zakupów – koszyka. W każdej chwili można zweryfikować zawartość koszyka.

4.4. W momencie składania zamówienia Klient może chcieć otrzymać paragon lub fakturę VAT, którą można dołączyć do wysyłanej paczki lub przesłać e-mailem na wskazany adres e-mail w formie faktury elektronicznej, takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury korygujące VAT z załącznikami i formularzami. Zgoda ta upoważnia również Usługodawcę do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

4.5. Potwierdzenie zamówienia zawiera link do dostawcy usług płatniczych online.

4.6. Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w sprawie złożonego zamówienia lub jego realizacji.

4.7. W przypadku rozbieżności w treści wiadomości potwierdzającej zamówienie, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem pod adresem e-mail sklep@homero.pl, podając numer zamówienia.

4.8. Zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

4.9. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Konsumentowi zamówionego towaru w takim samym stanie jak opisany. Usługodawca może również sprzedawać towary z drobnymi wadami.

4.10 Zamówienia złożone w Sklepie nie podlegają łączeniu, w szczególności poprzez łączenie odrębnych zamówień w ramach jednej wysyłki.

4.11. Całkowita kwota zamówienia obejmuje cenę oraz koszty wysyłki. Usługodawca może w każdym czasie ustalić minimalną wartość zamówienia, dla której dostawa produktów jest bezpłatna. Klient jest informowany o całkowitym koszcie zamawianych produktów, w tym o podatkach, a także o kosztach dostawy (w tym o kosztach transportu i dostawy) oraz o wszelkich innych kosztach, a jeżeli nie można oszacować wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, przy złożenie zamówienia, także w momencie, gdy Klient zgłosi chęć zawarcia umowy sprzedaży.

§ 5. PŁATNOŚCI

5.1. Klient może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione produkty: a) płatność online za pośrednictwem Stripe, b) płatność online za pośrednictwem PayPal.

5.2. Klient musi najpierw zaakceptować warunki usług metod płatności, aby móc korzystać z dowolnego systemu płatności online. Warunki tych usług dostępne są w linku widocznym w Serwisie.

5.3. Sklep nie prowadzi sprzedaży ani wysyłki za pobraniem.

§ 6. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA I WYSYŁKI

6.1. W przypadku braku wpłaty lub braku potwierdzenia zamówienia od Usługodawcy w ciągu 3 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane przez Usługodawcę, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy,

b) w przypadku płatności online za pośrednictwem systemu Stripe lub PayPal – z chwilą otrzymania przez Klienta automatycznej wiadomości e-mail z informacją o pomyślnym zrealizowaniu płatności,

6.3. Zamówienie jest wysyłane, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, co może potrwać do 21 dni. Klient otrzyma ostateczne powiadomienie, gdy tylko zamówienie zostanie wysłane do Klienta.

6.4. Po wysłaniu zamówienia do Klienta, jego dostarczenie trwa od 1 do 14 dni roboczych, w zależności od wybranej metody wysyłki i kraju przeznaczenia. Czas dostawy może ulec zmianie ze względu na procedury celno-skarbowe, na które Sklep nie ma wpływu i za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

6.5. Wszelkie zmiany w wysyłce lub anulowanie zamówienia na warunkach opisanych w Regulaminie możliwe są wyłącznie poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem sklep@homero.pl.

6.6. Klient może wycofać zamówienie wyłącznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@m amoi.me. Klient nie może anulować zamówienia, które zostało już wysłane (Klient otrzymał powiadomienie e-mail). Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w § 7 Regulaminu.

6.7. W przypadku braku towaru lub produktów objętych zamówieniem w Sklepie i braku możliwości ich zakupu u dostawców w terminie przewidzianym na realizację zamówienia, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie w celu zaproponowania alternatywnego produktu, podzielenia zamówienia na części lub anulowania zamówienia w całości lub w części.

§ 7. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

7.1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane prawem. Wystarczy, że Klient powiadomi Usługodawcę przed upływem terminu. Klient może złożyć dowolne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać złożone na przykład:

a) pisemnie na adres: ELJOT , Smolki 8/2, 30-513 Kraków, POLSKA;

b) korzystając z formularza odstąpienia od umowy zawartego w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7.2. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to wymagane.

7.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, otrzyma Produkt, a w przypadku umowy sprzedaży, która:

a) obejmuje kilka produktów dostarczanych oddzielnie, partiami lub w częściach, od momentu dostarczenia ostatniego produktu, partii lub części, lub

b) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez określony czas – od momentu dostarczenia pierwszego produktu.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7.5. Usługodawca ma obowiązek zwrócić Klientowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta formularza odstąpienia od umowy oraz towaru w stanie niezmienionym na adres, z którego towar został wysłany, wszelkie płatności dokonane przez Klienta, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem ewentualnych dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy możliwy sposób dostawy dostępny w Serwisie).

7.6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, z jakiego skorzystał Klient.

7.7. Klient ponosi pełne koszty zwrotu towaru, chyba że Sklep poinformuje Klienta o rabacie na pokrycie kosztów zwrotu (Koszt odesłania towaru do Usługodawcy).

7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych produktów na skutek odstąpienia od umowy będące następstwem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia rodzaju, cech i funkcjonalności produktów, a także wynikające z niewłaściwe zapakowanie lub dostarczenie uszkodzonego produktu do Usługodawcy.

§ 8. WARUNKI REKLAMACYJNE

8.1. W przypadku, gdy sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i nast. polskiego Kodeksu Cywilnego.

8.2. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt zgodny z opisem.

8.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie pisemnej np. na adres ELJOT Sp. z oo z siedzibą w Krakowie, Smolki 8/2, 30-513 Kraków, z dopiskiem „Reklamacja” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: contact@homero.pl poprzez przesłanie wypełnionego formularza reklamacyjnego (opis reklamacji, zakres reklamacji). Jeżeli reklamacja dotyczy produktu, zazwyczaj zaleca się dostarczenie go do Usługodawcy wraz z prośbą o rozpatrzenie reklamacji. Należy skontaktować się z Usługodawcą w celu ustalenia terminu odbioru wadliwych produktów przez kuriera.

8.4. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez istotnych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na nowy bez wad albo wadę usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny określonej w umowie sprzedaży, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wad. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada produktu jest nieznaczna i/lub nieistotna;

b) żądania wymiany towaru wadliwego na nowy lub usunięcia wady. Usługodawca jest zobowiązany wymienić wadliwy produkt na nowy lub usunąć wadę w rozsądnym terminie bez powodowania nieuzasadnionych niedogodności dla Klienta;

z zachowaniem ograniczeń i na zasadach określonych w odpowiednich artykułach Kodeksu Cywilnego.

8.5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru może żądać usunięcia wady, chyba że jest to niemożliwe lub doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta w porównaniu z rozwiązaniem proponowanym przez Usługodawcę wymagałoby nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmiernych kosztów należy wziąć pod uwagę wartość Towaru wolnego od wad, a także rodzaj i wagę wady oraz niedogodności, na jakie Konsument byłby narażony z powodu innego sposobu zaspokojenia.

8.6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu zapewnienia zgodności Produktu z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i ułatwi rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem sugerowanego opisu reklamacji.

8.7. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej produktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli Klient zażądał wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena powinna być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od jego otrzymania, jest uznał, że żądanie jest uzasadnione.

8.8 . Jeżeli dostarczenie produktu do Usługodawcy jest niezbędne do ustosunkowania się Usługodawcy do reklamacji Klienta lub do realizacji uprawnień Klienta z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 561 ust. 2 w związku z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego Klient obowiązany jest dostarczyć Produkt na koszt Usługodawcy.

8.9. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na nowy przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady. Jednakże w przypadku zamówienia złożonego przez Konsumenta termin przedawnienia nie kończy się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

8.10. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne.

8.11. Szczegółowe informacje o możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów .

§ 9. DANE OSOBOWE

Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów i innych osób odwiedzających Serwis zgodnie z ustaloną polityką prywatności.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w Serwisie przez Usługodawcę, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu (znak towarowy), w tym grafika, oprogramowanie oraz prawa do baz danych i informacji o produktach lub wzór, są chronione prawem i należą do Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Klient jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z ww. treści, jak również do korzystania z treści zamieszczonych zgodnie z prawem i już rozpowszechnianych przez innych Klientów w Serwisie, ale wyłącznie na użytek własny i wyłącznie w celu prawidłowego wykorzystania witryny na całym świecie. Jakiekolwiek inne wykorzystanie treści dozwolone jest wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody udzielonej przez uprawniony podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia punktu 11.1 oraz wykorzystywania treści zamieszczonych/udostępnionych w Serwisie i innych platformach sprzedażowych w celach innych niż osobiste oraz w przypadku korzystania z treści zamieszczonych/udostępnionych w Serwisie i innych platformach sprzedażowych w celach komercyjnych i biznesowych bez uprzednią pisemną zgodą Usługodawcy, Użytkownik oświadcza, że dobrowolnie wnosi opłatę licencyjną za korzystanie z Treści w wysokości 100 000 euro (słownie: sto tysięcy euro) za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, w którym treść jest używana.

10.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności – ustawa z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134), ustawa z dnia 23 Kwiecień 1964 – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

10.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

10.4. Wszystkie nazwy produktów oferowanych przez Sklep do sprzedaży są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na zasadach ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawy o prawie autorskim i innych praw pokrewnych.

10.5 Niniejszy Regulamin dotyczy zamówień złożonych po 1.01.2021.

10.6. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie systemu komputerowego spełniającego następujące wymagania:

a) rozdzielczość ekranu co najmniej 1024×768 pikseli;

b) dostęp do Internetu;

c) przeglądarka internetowa np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome w najnowszej wersji z włączoną obsługą plików cookies;

d) konto i adres e-mail do otrzymywania wiadomości e-mail

10.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych zakłóceń i przerw w funkcjonowaniu Serwisu. Nie powinno to jednak wpływać na przetwarzanie potwierdzonych zamówień.

10.8. Klient oświadcza, że dane przekazane Usługodawcy, w szczególności dane osobowe i firmowe, adresy dostawy i korespondencji są dokładne i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym Sklep poprzez aktualizację danych na koncie utworzonym podczas rejestracji.

10.9. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca zapewnia dostęp do tekstu jednolitego Regulaminu poprzez jego opublikowanie w Serwisie, co zostanie uznane przez strony za zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu. środkami komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z ich treścią.

do góry
projekt i realizacja: Maxsote - profesjonalne sklepy internetoweoprogramowanie: Shoper
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl